เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week1

หน่วยการเรียนรู้ : ลูกอีสาน
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อ่านจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ รวมทั้ง อธิบายหลักการใช้ โวหารและภาพพจน์( คำอุปมาอุปไมย  ) ในงานเขียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี

Week

Input

Process

Output

Outcome

๑๐ – ๑๔
..
๒๕๕๘


โจทย์ :
ลูกอีสาน ตอน หมู่บ้านเริ่มร้าง
- คาดเดาเรื่อง
สาระการเรียนรู้
โวหาร ภาพพจน์
( คำอุปมาอุปไมย   )

Key  Questios
- ดินดำน้ำชุ่ม ปลากุ่มบ้อนคือแข้แกว่งหาง หมายความว่าอย่างไร ?

- คำอุปมาอุปไมยแตกต่างกันอย่างไร?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน
Round Rubin : การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆสื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
ลูกอีสาน ตอน หมู่บ้านเริ่มร้าง
- บทกลอน( ระเด่นลันได - พระมหามนตรี ( ทรัพย์))
- ใบงาน
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
อังคาร
เชื่อม
ครูแนะนำหนังสือที่จะใช้ในสัปดาห์นี้
- นักเรียนเขียนคาดเดาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือและการวาดภาพประกอบ
นักเรียนแต่ละคนร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอ
ชง
นักเรียนอ่าน ลูกอีสาน ตอน หมู่บ้านเริ่มร้าง

 โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
 ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจโดยการเขียนการ์ตูนช่อง
พุธ
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนลองเขียนอธิบายความหมายของคำว่าดินดำน้ำชุ่ม ปลากุ่มบ้อนคือแข้แกว่งหาง ให้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจนได้อย่างไร?
 เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนเขียนอธิบายความหมายของคำว่าดินดำน้ำชุ่ม ปลากุ่มบ้อนคือแข้แกว่งหาง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนอธิบายของแต่ละคน
ชง
ครูติดบทกลอนบนกระดาน
สูงระหงทรงเพรียวเรียวรูด   งาม ละม้ายคล้าย อูฐกะหลาป๋า 
พิศแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตา      ทั้งสองแก้มกัลยา ดัง ลูกยอ 
คิ้วก่ง เหมือน กงเขาดีดฝ้าย จมูก ละม้ายคล้าย พร้าขอ 
หูกลวงดวงพักตร์หักงอ     ลำคอโตตันสั้นกลม 
   ( ระเด่นลันได - พระมหามนตรี ( ทรัพย์))
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันอ่านและลองวาดภาพประกอบบทกลอนข้างต้น จากนั้นร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน (คำอุปมา)

- นักเรียนจับคู่ศึกษาเรื่องคำอุปมาและบันทึกลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
พฤหัสบดี
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนคิดว่าคำอุปมาและอุปไมยแตกต่างกันอย่างไร?
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และศึกษาเรื่องคำ อุปมาและอุปไมยเพิ่มเติม
ใช้
- นักเรียนจับคู่สรุปสิ่งที่ศึกษาและนำเสนอในรูปแบบการ์ตูนช่อง
- นักเรียนทำใบงาน
ภาระงาน
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านโดยเขียนการ์ตูนช่อง
- การพูดและเขียนเพื่อบอกความรู้สึกของตนเองต่อตัวละครที่ชอบในเรื่องลูกอีสาน ตอน หมู่บ้านเริ่มร้าง
- การเขียนอธิบายความหมายของคำว่าดินดำน้ำชุ่ม ปลากุ่มบ้อนคือแข้แกว่งหาง
 - การวาดภาพประกอบบทกลอน
ชิ้นงาน
- การ์ตูนช่องสรุปเรื่องคำอุปมาอุปไมย
- สมุดบันทึกเรื่องคำอุปมาอุปไมย
- ใบงาน
ความรู้ :สามารถวิเคราะห์และอธิบายหลักการใช้ โวหารและภาพพจน์( คำอุปมาอุปไมย  ) ในงานเขียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างของคำอุปมาอุปไมย
สามารถเขียนบันทึกโดยใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์                                               และอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ 
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์แรกนี้คุณครูได้ให้พี่ๆคาดเดาเรื่อง ตั้งแต่ชื่อเรื่อง คำว่าลูก คิดถึงอะไร ถ้าพูดถึงอีสานคิดถึงอะไร จากนั้นเราก็ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ครูให้เขียน จากนั้นคุณครูได้ให้พี่ๆเขียนคาดเดาเรื่องลูกร่วมกันว่าเรื่องราวน่าจะเป็นอย่างไรบ้าง พร้อมกับวาดภาพประกอบ แล้วร่วมแลกเปลี่ยนนำเสนอให้เพื่อนๆฟัง
    คาบต่อมาครูให้นักเรียนอ่านเรื่องลูกอีสาน ตอน หมู่บ้านเริ่มร้างโดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน อย่างเช่นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนลองเขียนอธิบายความหมายของคำว่าดินดำน้ำชุ่ม ปลากุ่มบ้อนคือแข้แกว่งหาง ให้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจนได้อย่างไร? ” จากนั้นพี่ๆก็ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันอีกครั้ง พี่ตั้งใจทำกิจกรรมมากๆค่ะ

    ตอบลบ