เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week6

หน่วยการเรียนรู้ : ลูกอีสาน
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อ่านจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ รวมทั้ง สามารถอธิบายลักษณะของคำที่มักเขียนผิด  รวมทั้งใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์งานที่ต้องการเขียนได้  มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี


Week

Input

Process

Output

Outcome

๑๔ - ๑๘
 ก..
๒๕๕๘
โจทย์ :
ลูกอีสาน ตอน งานสงกรานต์
สาระการเรียนรู้
คำที่มักเขียนผิด

Key  Questions
- งานสงกรานต์มีความสำคัญอย่างไรกับวิถีชีวิตของคนอีสาน?
-  ทำไมเรามักจะเขียนคำผิด ? เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน
Round Rubin : การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆสื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
ลูกอีสาน ตอน งานสงกรานต์
- ใบงานคำที่มักเขียนผิด
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
อังคาร
ชง
นักเรียนอ่าน ลูกอีสาน ตอน งานสงกรานต์
โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
 สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจโดยการเขียนวาดภาพประกอบ
พุธ
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จากเรื่องที่อ่าน นักเรียนคิดว่ามีคำศัพท์ใดบ้างที่ตนเองมักเขียนผิด?
 เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนคำที่มักเขียนผิดลงในสมุด
ชง
แบ่งกลุ่มนักเรียนทำใบงาน(แก้คำที่มักเขียนผิด)
 เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญของคำต่างๆ
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด”นักเรียนจะนำเสนอคำที่มักเขียนผิดและทำให้ผู้อื่นเข้าใจความสำคัญของคำต่างๆ หากสื่อสารผิดพลาดจะเป็นอย่างไรๆ?
ใช้
นักเรียนแต่ละคนเขียนบทความนำเสนอคำที่มักเขียนผิดและทำให้ผู้อื่นเข้าใจความสำคัญของคำต่างๆ หากสื่อสารผิดพลาดจะเป็นอย่างไร
พฤหัสบดี
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนร่วมแลกเปลี่ยนนำเสนองานเขียนของตนเอง
ภาระงาน
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านโดยการวาดภาพประกอบ
- การแบ่งกลุ่มนักเรียนทำใบงาน(แก้คำที่มักเขียนผิด)
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่ตนเองมักเขียนผิด
 - การพูดนำเสนอบทความ
ชิ้นงาน
- ภาพประกอบ
สรุปความเข้าใจเรื่องลูกอีสาน ตอน งานสงกรานต์
- ใบงานคำที่มักเขียนผิด
- บทความการนำเสนอคำที่มักเขียนผิดและทำให้ผู้อื่นเข้าใจความสำคัญของคำต่างๆ หากสื่อสารผิดพลาดจะเป็นอย่างไร
ความรู้ :สามารถอธิบายลักษณะของคำที่มักเขียนผิด  รวมทั้งใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์งานที่ต้องการเขียนได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
 ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับคำที่มักเขียนผิดรวมทั้งใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์งานที่ต้องการเขียนได้และอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆยังศึกษาและสร้างชิ้นงานเรื่องสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยค่ะ แต่โจทย์ที่คุณครูให้เพิ่มเติมคือเราจะสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างไรให้น่าสนใจ ซึ่งพี่ๆก็มีความสนใจและตั้งใจสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเองดีมาก มีทั้งในรูปแบบการ์ตูนช่อง สมุดภาพและเรื่องราวต่างๆ น่าสนใจมากค่ะ

    ตอบลบ