เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week8

หน่วยการเรียนรู้ : ปลาทอง
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อ่านจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ รวมทั้งเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการแต่งเรื่องสั้น รวมทั้งสามารถผลิตงานเขียนเรื่องสั้นของตนเองได้ มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี


Week

Input

Process

Output

Outcome

๒๘ ก..
 -
 ต..
๒๕๕๘
โจทย์ :
ปลาทอง : 3,4
สาระการเรียนรู้
การแต่งเรื่องสั้น (ต่อ)

Key  Questions
- เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งใดคือความจริง ?
-  นักเรียนจะสามารถผลิตงานเขียนเรื่องสั้นของตนเองได้? เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน
Round Rubin : การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆสื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- วรรณกรรมปลาทอง : 3,4
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
อังคาร
ชง
นักเรียนอ่าน ปลาทอง ตอนที่3,4
โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
 สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจโดยการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
พุธ - พฤหัสบดี
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับหลักการแต่งเรื่องสั้น
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสามารถผลิตงานเขียนเรื่องสั้นของตนเองได้?
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสร้างงานเขียนของตนเอง
ภาระงาน
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านโดยการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
- การศึกษาหลักการเขียนเรื่องสั้น
 ชิ้นงาน
- แผนภาพโครงเรื่อง สรุปความเข้าใจเรื่องปลาทอง : 3,4
 - งานเขียนเรื่องสั้น
 - สมุดบันทึกหลักการแต่งเรื่องสั้น
ความรู้ :สามารถอธิบายหลักการแต่งเรื่องสั้น รวมทั้งสามารถผลิตงานเขียนเรื่องสั้นของตนเองได้ ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
 ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับหลักการแต่งเรื่องสั้นรวมทั้งใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์งานที่ต้องการเขียนได้และอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ได้อ่านเรื่องปลาทองต่อ จากนั้นเราก็ร่วมกันพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันอีกครั้งๆค่ะ ซึ่งพี่ๆก็มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ดีมาก จากนั้นครูก็พี่แต่ละคนเขียนสรุปเรื่องที่อ่านในรูปแบบแผนภาพโครงเรื่องค่ะ แล้วเราก็มาทบทวนเกี่ยวกับหลักการเขียนเรื่องสั้น จากนั้นคุณครูก็ให้โจทย์ พี่ๆจะสร้างงานเขียนเรื่องสั้นของตนเองได้อย่างไร จากนั้นทุกคนต่างก็ออกแบบและวางแผนเขียนเรื่องสั้นของตนเอง โดยคุณครูให้พี่ๆแต่ละคนพิมพ์ส่งทางเมลล์ค่ะ แต่แปลกใจมากเลยที่พี่ดิว พี่ผู้ชายที่เงียบ พูดน้อยมาก แต่งานเขียนครั้งนี้กลับเป็นคนแรกที่พิมพ์ส่งคุณครูค่ะ พี่ดิวบอกว่า ผมคิดว่าคุณครูจะต้องให้เขียนแน่นอน ผมเลยเขียนไว้ก่อนเลยครับ

    ตอบลบ