เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week4

หน่วยการเรียนรู้ : ลูกอีสาน
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อ่านจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ รวมทั้ง อธิบายหลักการใช้ โวหาร ภาพพจน์(คำนามนัย  ) ในงานเขียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี


Week

Input

Process

Output

Outcome

๓๑ ส..
-
๔ ก..
๒๕๕๘
โจทย์ :
ลูกอีสาน ตอน ญวนเข้ามาบุกจีนในถิ่นเรา
สาระการเรียนรู้
โวหาร ภาพพจน์
( นามนัย  )

Key  Questions
- ทำไมคนอีสานจึงมักกินปลาร้า?
- ทำไมการใช้โวหาร ภาพพจน์
( คำนามนัย  ) ของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน ไป


 เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน
Round Rubin : การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆสื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
ลูกอีสาน ตอน ญวนเข้ามาบุกจีนในถิ่นเรา
- ใบงาน
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
อังคาร
ชง
นักเรียนอ่าน ลูกอีสาน ตอน ญวนเข้ามาบุกจีนในถิ่นเรา
โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
 สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจโดยการเขียนการ์ตูนช่อง
พุธ
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะใช้คำใดมาเปรียบเทียบที่บ่งบอกลักษณะหรือจุดเด่นของคนญวนชอบค้าขาย ขยันและผู้หญิงญวนต้องกินหมากให้ฟันดำจึงจะสวย?
 เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโวหาร ภาพพจน์( คำนามนัย ) เพิ่มเติม
พฤหัสบดี
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลที่ศึกษาเกี่ยวกับคำนามนัย
ชง
ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ประโยคต่อไปนี้ว่าต้องการเปรียบเทียบและสื่อเรื่องอะไร
          ปากกาคมกว่าดาบ
          น้ำตาและรอยยิ้มอยู่คู่มนุษย์เสมอมา
         การจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรให้ไปสู่ระดับรากหญ้าจริงๆ
         คนไทยไม่ยอมให้ใครมาทำลายขวานทองได้
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและครูกับนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของคำนามนัยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ใช้
นักเรียนทำใบงาน
ภาระงาน
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านโดยเขียนการ์ตูนช่อง
- การร่วมกันวิเคราะห์ประโยคที่เป็นคำนามนัย
 - การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโวหาร ภาพพจน์( คำนามนัย )
ชิ้นงาน
- แผนภาพโครงเรื่องสรุปความเข้าใจเรื่องลูกอีสาน ตอน ญวนเข้ามาบุกจีนในถิ่นเรา
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- ใบงาน
ความรู้ :สามารถวิเคราะห์และอธิบายหลักการใช้ โวหารและภาพพจน์(นามนัย) ในงานเขียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
 ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับคำนามนัย และสามารถใช้คำนามนัยในการเขียนและสร้างคำ สร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์                                               และอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น1 ความคิดเห็น:

 1. เนื่องจากวรรณกรรมเรื่องลูกอีสานมีเนื้อหาค่อนข้างยาว ดังนั้นคุณครูจะแบ่งให้พี่ๆแต่ละคนอ่านเรื่องลูกอีสานคนละ 2 ตอน แล้วนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อกระชับเวลมากขึ้นค่ะ รวมทั้งให้พี่ๆแต่ละคนวาดภาพประกอบตอนที่อ่านด้วย จากนั้นเราก็มาพูดคุยทบทวนเกี่ยวกับโวหาร ภาพพจน์ต่างๆที่เรียนมาแล้ว ทั้ง อุปมา อุปไมย อุปลักษณ์ สัญลักษณ์ ส่วนสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของนามนัย แล้วครูให้พี่ๆร่วมกันวิเคราะห์ประโยคต่อไปนี้ว่าต้องการเปรียบเทียบและสื่อเรื่องอะไร
  ปากกาคมกว่าดาบ
  น้ำตาและรอยยิ้มอยู่คู่มนุษย์เสมอมา
  การจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรให้ไปสู่ระดับรากหญ้าจริงๆ
  คนไทยไม่ยอมให้ใครมาทำลายขวานทองได้
  จากนั้นครูกับนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของคำนามนัยที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ และเพื่อทบทวนความเข้าใจโวหาร ภาพพจน์ต่างๆ คุณครูได้ให้พี่ทำกิจกรรม แสดงท่าทางประกอบคำที่ครูกำหนดให้ พี่ๆตั้งใจเรียน และทำกิจกรรมต่างๆดีมากค่ะ เห็นถึงความสามัคคี การยอมรับและฟังกันมากขึ้น รวมทั้งการแบ่งบทบาทหน้าที่และการแสดงความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละคนค่ะ

  ตอบลบ