เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week3

หน่วยการเรียนรู้ : ลูกอีสาน
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อ่านจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ รวมทั้ง อธิบายหลักการใช้ โวหารภาพพจน์(คำสัญลักษณ์  ) ในงานเขียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี


Week

Input

Process

Output

Outcome

๒๔ - ๒๘
..
๒๕๕๘
โจทย์ :
ลูกอีสาน ตอน ลาบปลาร้า
สาระการเรียนรู้
โวหาร ภาพพจน์
( คำสัญลักษณ์  )

Key  Questions
- ทำไมคนอีสานจึงมักกินปลาร้า?
- ทำไมการใช้โวหาร ภาพพจน์
( คำสัญลักษณ์  ) ของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน ไป


 เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน
Round Rubin : การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆสื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
ลูกอีสาน ตอน ลาบปลาร้า
- ใบงาน
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
อังคาร
ชง
นักเรียนอ่าน ลูกอีสาน ตอน ลาบปลาร้า
 โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
 สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจโดยการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
พุธ
ชง
ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า หากได้ยินคำนี้แล้ว นักเรียนคิดถึงอะไร
ปลาร้า
สีขาว
ดอกหญ้า
รวงข้าว ฯลฯ
 เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโวหาร ภาพพจน์( คำสัญลักษณ์  ) เพิ่มเติม
พฤหัสบดี
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลที่ศึกษาเกี่ยวกับคำสัญลักษณ์
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมการใช้โวหาร ภาพพจน์( คำสัญลักษณ์  ) ของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน ไป”
เชื่อม
 นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ใช้
นักเรียนทำใบงาน
ภาระงาน
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านโดยเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
- การร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า หากได้ยินคำนี้แล้ว นักเรียนคิดถึงอะไร
ปลาร้า
สีขาว
ดอกหญ้า
รวงข้าว ฯลฯ
 ชิ้นงาน
- แผนภาพโครงเรื่องสรุปความเข้าใจเรื่องลูกอีสาน ตอน ลาบปลาร้า
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- ใบงาน
ความรู้ :สามารถวิเคราะห์และอธิบายหลักการใช้ โวหารและภาพพจน์(คำสัญลักษณ์  ) ในงานเขียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
 ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับคำสัญลักษณ์  และสามารถใช้คำสัญลักษณ์ในการเขียนและสร้างคำ สร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์                                               และอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้เราทำกิจกรรมต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะ โดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ หากพูดถึงวิถีชีวิตของอีสานนักเรียนคิดถึงสิ่งใด? ”จากนั้นพี่ๆก็จะร่วมกันแสดงความคิดเห็น
  แล้วครูให้พี่ๆร่วมกันวิเคราะห์ประโยคต่อไปนี้
  #ครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติ
  #ชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ
  #พ่อแม่คือร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก
  แล้วครูกับพี่ๆร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับประโยคที่ต้องการสื่อความหมาย การใช้คำที่ต้องการเปรียบเทียบ สิ่งหนึ่งเหมือนอีกสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะมีคำว่า เป็นและคือ
  และงานที่ครูให้คือ “นักเรียนจะนำเสนอวิถีชีวิตของคนอีสานในรูปแบบโวหารภาพพจน์( อุปลักษณ์ )ได้อย่างไร? พี่ๆมีความกระตือรือร้นและตั้งใจทำกิจกรรมดีมากค่ะ
  คาบต่อมาครูให้พี่ๆร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า หากได้ยินคำนี้แล้ว คิดถึงอะไร
  ปลาร้า
  สีขาว
  ดอกหญ้า
  รวงข้าว ฯลฯ
  จากนั้นครูก็ให้แต่ละคนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโวหาร ภาพพจน์( คำสัญลักษณ์ ) เพิ่มเติมและบันทึกลงในสมุดค่ะ จากนั้นครูให้พี่ๆทำใบงานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาอีกครั้ง

  ตอบลบ