เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Week7

หน่วยการเรียนรู้ : ปลาทอง
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อ่านจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ รวมทั้งเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการแต่งเรื่องสั้น รวมทั้งสามารถผลิตงานเขียนเรื่องสั้นของตนเองได้ มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี


Week

Input

Process

Output

Outcome

๒๑ - ๒๕
 ก..
๒๕๕๘
โจทย์ :
ปลาทอง : 1,2
สาระการเรียนรู้
การแต่งเรื่องสั้น

Key  Questions
- ทำไมเวลา จึงทำให้เราเข้าใจและมองเห็นสิ่งที่เป็นไปชัดเจนมากขึ้น?
-  นักเรียนจะสามารถผลิตงานเขียนเรื่องสั้นของตนเองได้? เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน
Round Rubin : การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆสื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- วรรณกรรมปลาทอง : 1,2
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
อังคาร
เชื่อม
- ครูแนะนำหนังสือที่จะใช้ในสัปดาห์นี้
- นักเรียนเขียนคาดเดาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือและการวาดภาพประกอบ
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอ
พุธ
ชง
นักเรียนอ่าน ปลาทอง ตอนที่1,2
โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
 นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจโดยการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
พฤหัสบดี
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนชอบประโยคข้อความใดจากเรื่องที่อ่าน พร้อมบอกเหตุผลประกอบ?
 เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยคข้อความที่ชอบ
ชง
ครูให้นักเรียนนำตัวละครในเรื่องที่อ่านมาเขียนเรื่องใหม่อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A 4
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนเขียน
พฤหัสบดี
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “หลักการเขียนเรื่องสั้นเป็นอย่างไร?
 เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนศึกษาเรื่องหลักการเขียนเรื่องสั้นและบันทึกลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
ภาระงาน
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การสรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านโดยการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
- การคาดเดาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือเรื่องปลาทองและการวาดภาพประกอบ
- การนำเสนอเรื่องที่เขียน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยคข้อความที่ชอบจากเรื่องที่อ่าน
- การนำตัวละครในเรื่องที่อ่านมาเขียนเรื่องใหม่อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A 4
- การศึกษาหลักการเขียนเรื่องสั้น
 ชิ้นงาน
- แผนภาพโครงเรื่อง สรุปความเข้าใจเรื่องปลาทอง : 1,2
 - งานเขียนเรื่องใหม่จากตัวละครเรื่องปลาทอง
- สมุดบันทึกหลักการแต่งเรื่องสั้น
ความรู้ :สามารถอธิบายหลักการแต่งเรื่องสั้น รวมทั้งสามารถผลิตงานเขียนเรื่องสั้นของตนเองได้ ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
 ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับหลักการแต่งเรื่องสั้นรวมทั้งใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์งานที่ต้องการเขียนได้และอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้คุณครูได้ให้พี่ๆลองเขียนคาดเดาเรื่องปลาทองค่ะ ว่าเรื่องราวน่าจะเป็นอย่างไร จากนั้นให้พี่ๆอ่าน ปลาทอง ตอนที่1,2และเขียนสรุปความเข้าใจในรูปแบบแผนภาพโครงเรื่อง นอกจากนี้คุณครูยังได้นำเรื่องสั้นเรื่องใหม่ของคุณครูใหญ่มาให้พี่อ่านๆทั้งเรื่องของ มีน และหงษ์หยก จากนั้นเราก๋ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของเรื่องสั้นทั้งสองเรื่อง ทั้งในส่วนที่เหมือนกันคือความรักในรูปแบบต่างๆและสิ่งที่พี่ๆคิดว่าแตกต่างกันคือ ภาษาและเรื่องราวของบุคคลในเรื่อง แต่คุณครูคิดว่าพี่ๆค่อนข้างเข้าใจเรื่องที่ต้องการสะท้อนให้เห็นค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะ
    ดังนั้นคุณครูจึงลองให้พี่ๆนิยามความรักในรูปแบบของตนเองบ้าง โดยให้พี่ม.2 เขียนเรื่องราวความรักในรูปแบบต่างๆตามความสนใจของตนเอง พี่จะเขียนนำเสนอในรูปแบบใด ซึ่งงานเขียนของแต่ละคนก็น่าสนใจมากค่ะ

    ตอบลบ